Annex. Unitats lèxiques d’àmbit restringit

Les unitats lèxiques d’àmbit restringit que figuren en aquest annex, extretes del «Corpus general» i classificades per dialectes, estan ordenades alfabèticament per la forma de l’entrada. D’aquesta manera, si la unitat lèxica correspon a una subentrada, per tal de mantenir l’ordenació alfabètica s’hi ha afegit, a sobre i de color gris, la forma de l’entrada del nucli sintàctic corresponent, sense cap més informació.

Dialectes orientals

Dialectes occidentals